Rabu, 18 Agustus 2010

miftahulkaffah@yahoo.com/////galuh timur indah


keluarga besar h nursaid abbas,,
h nur said abbas    ayah
ibu toipah              mama
nok miyati             anak 1
umi yulaeny           anak 2
wahyu supri yadi   anak 3
miftahulkaffah       anak 4
ahmad n ambiya   anak 5